Varför ungdomsdriven?

År 2008–2011 genomförde Fryshusandan en riksturné med 7500 deltagare, varav hälften unga, från 120 kommuner. Under perioden inleddes samtal med tusentals unga i Sverige – en dialog som pågår på olika sätt än idag. Det finns en tydlig samstämmighet kring vad unga upplever fungerar bra respektive dåligt i sina hemkommuner och vad de vill ska förändras. Att involvera unga i hela och/eller väsentliga processer genom ungdomsdriven aktivitet löser flera problem. Nedan är en sammanfattning av de slutsatser som vi har dragit efter våra samtal med både unga och vuxna.

 

Unga vill ha mer makt och ansvar

En vanlig upplevelse unga har är att vuxna inte lyssnar, skapar dialog eller tar deras åsikter på allvar. Om unga inte blir lyssnade till får de ingen möjlighet att påverka sin situation och sin framtid. När unga ges möjlighet att uttrycka sina åsikter tvivlar många på att deras idéer kommer att leda till förändring. Därför räcker det inte att skapa ungdomsråd. Unga behöver få vara med i hela processer – från att komma med idéer till att förverkliga dem.

 

Unga vill ha positiva förebilder

Unga längtar efter vuxna förebilder som förstår utan att döma och som kan vägleda utan att kritisera. Det som utmärker positiva förebilder är att de lyssnar, finns där, är stödjande, uppmuntrande och skapar trygghet. De är ett mellanting mellan föräldrar och kompisar. Genomgående i våra samtal med unga har viktiga vuxna eller avsaknaden av sådana nämnts, exempelvis bra lärare, lokala kändisar, eldsjälar inom ungdomsverksamheter och poliser. Det betyder att positiva vuxna förebilder spelar oerhört viktiga roller som möjliggörare för unga som driver egna aktiviteter och verksamheter.

 

Unga vill ha attraktiva mötesplatser

Under Fryshusandans turné fann vi att över hälften av de traditionellt organiserade mötesplatserna och kulturverksamheterna för unga inte nådde sin målgrupp. Den vanligaste orsaken till det var att vuxna hade skapat mötesplatserna för unga utifrån ett vuxenperspektiv, istället för med unga. Den enskilt största framgångsfaktorn som Fryshusandan identifierat bland attraktiva ungdomsverksamheter är att de i hög grad arbetar ungdomsdrivet, där unga gör och vuxna agerar möjliggörare.

 

Fler anledningar till ungdomsdriven aktivitet

Unga som driver egna projekt och får en första timanställning eller volontärplats får praktiska erfarenheter, kontakter och referenser. Dessa meriter går att använda vidare i livet, till jobb, i entreprenöriella sammanhang, i föreningsliv eller kanske hjälper vidare till utbildning.

 

Ökad möjlighet till jobb

Med rätt meriter och kontakter går etableringen på den reguljära arbetsmarknaden snabbare och enklare. Att minska glappet mellan unga och arbetsmarknaden är viktigt i och med att många unga upplever svårigheter att få jobb. År 2012 var det 6,7 procent unga i åldern 16–24 år som varken arbetade eller studerade. I åldern 25–29 år var siffran högre, 11 procent varken jobbade eller gick i skolan. Unga som inte gått klart gymnasiet, utrikes födda och unga med funktionsnedsättning har svårast att få jobb.